เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

พันธกิจ

1.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาการศึกษาเอกชน

^