เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประวัติ

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินกิจการของโรงเรียนเอกชนให้สามารถจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ นโยบายที่รัฐกำหนด และเป็นไปตามมาตรา 15  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550

^