เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมเสนอผลงานเพื่อขอรับการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  ประจำปี 2561  โดยเสนอผลงานตามกรอบ  หลักเกณฑ์ สามารถดาวน์โหลดและแบบเสนอประวัติและผลงานได้ทางเว็บไซด์  www.dcy.go.th  และส่งผลงานทางไปรษณีย์  ที่กลุ่มการพัฒนาศักบภาพชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น กรมการเด็กและเยาวชน  เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10300  ภายในวันศุกร์ที่ 30  มีนาคม 2561  โดยถือตราประทับไปรษรีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^