เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

การขับเคลื่อนหลักสูตรสมรรถนะหลักสูตรระยะสั้นเข้าสู่ระบบการศึกษา

^