เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา

^