เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น และนำเสนอม MODEL

^