เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

การประชุมปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข.

^